منع زنان از تحصیلات دانش‌گاهی در افغانستان توسط طالبان؛