نامه‌ای یک پناهجوی افغانستانی مقیم اندونیزیا به اداره مجله‌ی اورال ـ مجله‌ی اورال