گراميداشت از فراغت كورس‌های كارآموزی بنياد آگاه-كابل (ثور ١٣٩٧)