هفت تا ده هزار سال قدامت درخشان مغول ها در  جغرافیای افغانستان و مناطق اطراف و قسمت های از هندوستان