محل تبلیغات شما

<--306px-->
روزخوشالی/شعری در وصف روز معلم روزخوشالی/شعری در وصف روز معلم

روزخوشالی/شعری در وصف روز معلم

بَلَّی بَلَّی روز شادی اماده

روز شادی و خوشالی اماده

رسیده روز زیبای معلم

کټّه ریزه ده تبریکی اماده

چه خوب روزه امی روز معلم

یک روز ده سال تعلیمی اماده

شاگردا جم شدن ده پیش مکتب

باچه و دوختورو بیخی اماده

هزاره، ازبک و  تاجیک و اوغو

کُل شی یک دل شده قاطی اماده

پیام تبریک از ارباب و ملا

ده استادا تلفونی اماده

الیگو بیید که بوری ده مکتب

ده اونجی کُل آغیلگی اماده

معلما ده استقبال مردم

پیش مکتب ده خوشالی اماده

از هر شاگرد ده استادی دلسوز

بلده هریک شی سوغاتی اماده

استاد ریاضی، الجبر و کیمیا

قد دریشی و نیکتایی اماده

استاد علوم دینی و تفسیر

ده سر کوله و یا لُنگی اماده

هرکس ده رواج و فرهنگ خود خو

کسی با چادر و دَونِی اماده

گندم بیریو کیده بوری ده مکتب

دیگا قد بُسراغ و ټیکی اماده

"آصف"با اشعار هزارگی خو  

تبریک گفتو دیست خالی اماده  

مطالب بیشتری در این بخش

کاتب؛ بیهقی قرن 10 (2344 بازدید)