محل تبلیغات شما

<--306px-->
چگونگی تخریب مجسمه‌های بودای بامیان چگونگی تخریب مجسمه‌های بودای بامیان

چگونگی تخریب مجسمه‌های بودای بامیان

در 11 مارچ 2001 جهان شاهد تخریب دو پیکره بودای بامیان بودند. گروه طالبان نه تنها دو مجسمه را تخریب کرد بل شاهکار و تاریخ بشریت را نابود کردند. بعد از آن روز هرساله رواق های خالی بودای صلصال و شه‌مامه تماشاگرانی داشتد که محروم از دیدن بودا بودند و تنها به رواق های خالی شان چشم می دوختند و افسوس می خوردند و می گفتند طلبان چگونه توانستد که شاهکاری به این خوبی را از بین ببرد.

اما از آن روز حدود 20 سال می گذرد با مسلط شدن دوباره گروه طلبان، رواق های خالی بودا را نیز آرام نماندند و دوباره به رسم این که با میراث های فرهنگی دشمنی دارد با مرمی این رواق ها را نشانه گرفته اند.

مجله اورال با ضرورت دانستن این موضوع گفتگویی با داکتر همت فاریابی و عبدال دانشور را در این مورد انجام داده هست که چرا گروه طالبان با آبدات تاریخی_باستانی سازگاری ندارد؟

 مجله اورال شما را به شنیدن این گفتگو دعوت می کند.

 

https://youtu.be/sGIEBkYqzgk

مطالب بیشتری در این بخش

کاتب؛ بیهقی قرن 10 (2344 بازدید)