محل تبلیغات شما

<--306px-->

در باره ما

ایجاد نظام دموکراتیک ومردم سالار ، با رعایت اصول واساسات آن می تواند نقطه پایان بحران های جاری در افغانستان باشد.

انحصار گرایی ،قبیله گرایی ،نفی وعدم پذیرش دیگران در تضاد آشکار با مبانی واصول نظام مردم سالار می باشد. ودر مقابل مدارا وتساهل وتسامح و باور به تکثرگرایی مبتنی بر ارزشهای انسانی _ملی وموازین حقوق بشر ، حفظ کرامت انسانی ،واحترام متقابل از موازین جامعه دموکراتیک می باشد.

باب مذاکره وگفتگو براساس تفاهم ، همدیگر پذیری وشیوه های اقناعی ،مستندات وشواهد عینی وبدور از ذهنیت گرایی وابهام واتهام در چهار چوب آزادی بیان ،تلاشهای محوری واساسی به سوی دموکراتیزه شدن کشور می باشد.

خوشبختانه در عصر ارتباطات وانفجار معلومات ،دسترسی به اطلاعات سهل والوصول شده است. وجود تعداد زیادی از منابع خبری ، وسایل ارتباط جمعی و فضاهای مجازی فرصت مناسبی برای درک ، تفاهم،گفتگو وآشنایی با عقاید ، اندیشه ها وباور های دیگران را فراهم کرده است. حتی کسانی که نسل های متمادی وجود داشته اند وحضور انها بر زندگی ما تاثیر گذاشته ولی ما آنها وخدمات آنها را ندیده گرفته ایم.اقلیت های محروم از تصمیم گیری مثل گروههای قومی ، مذهبی ، زنان ، کودکان ، اقشار آسیب پذیر، معلولین و... از این دسته می باشند.

نشریه اورال و سایت اینترنتی آن نیز بابی گشوده است به سوی گفتگو وتفاهم وآشنایی با افکار و واقعیات زندگی شهروندان کشور. اورال تلاش می کند تا با انعکاس اندیشه ها ، نگرانی ها ،مشکلات عینی زندگی اجتماعی ، ودغدغه های فکری هموطنان ، باب مذاکره ،مفاهمه ، و هم پذیری را فراهم نماید. اورال با به کار گیری حد اکثر تلاش خود وبا استفاده از شیوه های مستند وتهیه گزارش های عینی و واقعی از مشکلات عمده شهروندان در حوزه عمومی وپرهیز از حوزه خصوصی در انعکاس انها تلاش خواهدکرد.

ما براین باوریم ؛ ایجادتفاهم ملی ،درک فهم خواسته ها ومطالبات دیگران واجماع نظر وپایبندی و باورمندی به آن به عنوان مبنای عمل جمعی الزامی است. و بدون تردید قانون اساسی کشور ما به عنوان یک عهد ومیثاق ملی در این خصوص راه گشا خواهد بود.

اورال بر این باور است که هرگونه تبعیض ونابرابری ، فقر وبیکاری ، نادیده گرفتن حقوق شهروندی ، انحصار گرایی در ساختارسیاسی واقتصادی و فاصله طبقاتی ، پروسه تفاهم ، وحدت وهمدلی را با چالش بزرگ روبرو می سازد.

بنابراین اورال به عنوان یک رسانه مستقل و مردمی تلاش می ورزد تا صدای راستین وبازتاب دهنده مشکلات و واقعیات عینی جامعه خود بوده ودر راه رسیدن به یک وحدت ملی و صلح وثبات پایدار در سایه ی عدالت اجتماعی تلاش نماید.

با ما باشید و مارا دنبال کنید ونظرات خود را با ما شریک سازید تا همه با هم برای تقویت یک نظام مردم سالار نقش آفرین باشیم.

اداره نشریه اورال