محل تبلیغات شما

<--306px-->
ويژگى هاى  برگزارى مراسم سالگرد شهيد مزارى در كشور هالند ويژگى هاى  برگزارى مراسم سالگرد شهيد مزارى در كشور هالند

ويژگى هاى برگزارى مراسم سالگرد شهيد مزارى در كشور هالند

كشور شاهى هالند در اروپا و جهان تأثير گذاريهاى خاص خود را دارد. از نگاه اقتصادى و مالى اين كشور يكى از كشورهاى توسعه يافته و با ثبات و تراز مالى مثبت و رشد پيوسته مى باشد . و اين بدين معناست كه نقش مهم دراتحاديه اروپا و بالطبع جهان داراست  .
هالند كشور مهاجر پذير با تنوع نژادى و قومى از سرتاسر دنياست .
شهروندان هالند تبارهاى بسيار گوناگون با فرهنگ ها و زبانها و رسوم متفاوت دارند . اين را ميتوان رنگارنگى جامعه هالند ناميد . 
بطور نمونه گاهى همين شهروندان با تبار بيرونى با مراجعه به كشورهاى بومى خود نقش هاى مهمى را بر عهده مى گيرند كه تأثير گذارى عمده را بهمراه دارد  .
بطور نمونه شهروندان هالندى با تبار آسيايى و آفريقايى با احراز مقامات عالى و يا با انجام  فعاليتهاى گوناگون ، نقش برجسته و تأثير بارز در جامعه اصلى و حالى ايفاء مينمايند .
يكى از ويژگى هاى برجسته هالند توجه به تساوى حقوق انسانى و آزادنگرى و آزادزيستى است . مردم اين كشور بدور از تعصب و تبعيض هستند .  
مهمترين مراكز مهم حقوق بشرى ، نهادهاى برجسته جامعه مدنى ، سازمانهاى بين المللى و دادگاههاى مهم بين المللى در هالند موقعيت دارند .
از آن جمله ميتوان به دادگاه بين المللى جنايى لاهه هالند و دادگاه جنايت عليه بشريت اشاره كرد . 
يك نمونه ديگر تأثير گذارى شهروندان هالند با تبار و اصالتى از كشور افغانستان مى باشد كه بر جامعه داخل افغانستان و مهاجرين افغانستانى مقيم ديگر كشورها نيز اثرگذارى خاص خود را داشته و دارند .
با وجود فضاى مناسب در هالند طبقات مختلف مقيم از جمله شعرا ، نويسندگان ، فرهنگيان ،  استادان ، نهادها ،  انجمن ها ، بازرگانان و تشكلها  اثر گذارى خاص خود را دارند .
نمونه عينى آن چگونگى برگزارى سالگرد شهيد استاد عبدالعلى مزارى  كه هرساله باشكوه و نوآورى خاص خود برگزار مى گردد. اين گردهمايي باشكوه هر سال با حضور اشتراك كنندگان مختلف  و با برنامه هاى متنوع شكل مى گيرد.
در اين منطقه جغرافيايي مهاجرين مقيم هالند يكى از پيشگامان برگزارى مراسم سالگرد رهبر شهيد بوده اند  .
دراين اجتماعات اشتراك فعال نوجوانان و جوانان  ، زنان و مردان ، صاحب نظران و انديشمندان و نظريه پردازان برجسته جامعه ، در خور تأمل مى باشد . 
مراسم شهيد عدالت و آزادى هميشه فراقومى بوده  و در سطح ملى برگزار كرده  است . حتى با حضور ميهمانان خارجى و شهروندان هالندى و اروپايي ، شخصيتهاى سياسي و اجتماعى و فعالان جامعه مدنى اين قاره ؛  ميتوان گفت  فراملى بوده است و حالت بين المللى پيدا كرده است .همراهى جامعه ميزبان در اين مراسم ها نقطه مثبت پررنگ ديگرى است . 
بطور نمونه ميتوان از حضور بهم رسانى شخصيت هاى برجسته كشىور از نقاط دور و نزديك در اين مراسم ها و يا شركت و سخنرانى مقامات عالى هالندى نام برد .
يكى از نكات گفتنى در اين مورد نحوه برنامه ريزى و برگزارى مراسم است كه در سطح عمومى ، مراسم ها بى نظير و يا كم نظير است .
مسولين برگزارى مراسم سالگرد در هالند هميشه در فكر تنوع و نوآورى و بهينه كارى بوده است و همان است كه مراسم هر ساله تكرارى و خسته كن نبوده بلكه برعكس پرشور و پر هيجان و جذاب و جالب بوده است .
گذشته از كميت چشمگير كه قابل امتنان است برنامه ريزى و اجراى مراسم كامل و زيبا و شايسته بوده است .
نشست هاى مقدماتى و جلسات مؤثر اوليه براى كارآيى و ظرفيت سازى مراسم با انگيزه و عزم راسخ انجام مى پذيرد و تمام امور مورد دقت و پيش بينى صورت مى گيرد .
در طول اين سالها مراسم در هالند با نظم و دسپلين وانظباط مثال زدنى برگزار گرديده است .
كميته هاى گوناگون برگزاري مراسم سالگرد،  فعاليتهاى خويش را به بهترين نحو احسن انجام داده اند و اينگونه است كيفيت كلى جلسات مطلوب است .
همه و همه اينها باعث شده است تا مراسم هاى سالگرد در هالند موفقانه و بيادماندنى و تأثير گذار باشد .
يكى ازاثرات ملموس اين مراسم ها كه اگر در آن اشتراك كرده باشى و يا فيلم آن را ديده باشى ، مسئله وحدت بخشى اجتماع و نوعى هم گرايي دادن به اقشار و اقوام مختلف جامعه و سرزمين است .
در مراسم هاى سالگرد اطياف و جناح ها و احزاب و گروهها و انديشه هاى گوناگون را ميتوان مشاهده كرد ، 
از هزاره و پشتون و تاجيك و ازبك و بلوچ و تركمن و پشه يى و عرب و .... گرفته تا چپى و راستى و محافظه كار و ليبرال و تكنوكرات و مذهبى و دگرانديش .
اين تنوع و تفاوتها ، تحمل پذيرى و هم زيستى جامعه را تقويت مينمايد و درسى نكو براى همگان مى شود .
همان است كه همه سالها صدها نفر از داخل و خارج هالند از اروپا و آمريكا گرفته تا استراليا در مراسم سالگرد شهيد مزارى در هالند شركت مى كنند و ديگران درسهاى زيبايي از آن مى آموزند . 
اين روح بلند و ملكوتى ابر شهيد عدالت طلبى  و آزادى خواهى را نشان مى دهد كه حتى پس از مرگ سرخش پيوند دهنده جامعه و مردم است .
آرمانهاى والا و انسانى آن رادمرد استوارى و شجاعت را مى ستاييم و بر روح عظيم او درود بيكران نثار مى داريم . 
 
 

مطالب بیشتری در این بخش

کاتب؛ بیهقی قرن 10 (2344 بازدید)