محل تبلیغات شما

<--306px-->
توزیع پنجاه پایه ماشین خیاطی برای کار آموزان هنر خیاطی از سوی بنیاد آگاه توزیع پنجاه پایه ماشین خیاطی برای کار آموزان هنر خیاطی از سوی بنیاد آگاه

توزیع پنجاه پایه ماشین خیاطی برای کار آموزان هنر خیاطی از سوی بنیاد آگاه

در سلسله برنامه های کار آموزی و مسلکی سازی بنیاد آگاه، یک دوره آموزشی دیگر نیز در بخش خیاطی، موفقانه به پایان رسید و کار آموزان این بنیاد پس از سپری نمودن امتحان، تصدیق نامه های کار آموزی خویش را به دست آوردند.

در محفلی که به همین مناسبت به روز دوشنبه 8 سرطان 1394، در دفتر مرکزی بنیاد آگاه برگزار شده بود، برای پنجاه خانم کار آموز تصدیق نامۀ کار آموزی حرفۀ خیاطی و برای هر کدام یک پایه ماشین خیاطی با صندوق آن توزیع شد. این سومین دور آموزشی حرفۀ خیاطی در بنیاد آگاهاست که موفقانه به پایان می رسد.

حاجی عنایت علی زاده، مؤسس و رییس بنیاد آگاه نیز در این محفلحضور داشت. او در ابتدا فراغت این خانم ها را از رشتۀ خیاطی تبریک گفتو سپس با خطاب به این کار آموزان بیان داشت که در انجام کار هراس نداشته باشید، برای تمام اقارب، خانواده، دوستان و همسایه های بگویید که شما حرفۀ خیاطی را آموخته اید، تا از این طریق به سادگی شما بتوانیدمشتری پیدا کنید و آن ها لباس های خود را برای دوخت در نزد شما بیاورند.

آقای علی زاده در قسمت دیگر سخنان خویش افزود، خلاقیت و نو آوری شرط اساسي موفقیت و پيشرفت در هر مسلكي است، لذا این کار آموزان با نو آوری های روز آشنا باشند. وی بیان داشت، بر حسب همین ضرورت، بنیاد آگاه برای آشنایی با نو آوری های جدید در بخش خیاطی، ورکشاپ های کوتاه مدت را نیز برایتمامی کسانی که خیاطی را در این بیناد آموخته اند، بر گزار می کند.

بنیاد آگاه، در سال گذشته برنامه های مسلکی سازی و ارتقای ظرفیترا آغاز نمود. هنوز توانسته اند. که در حدود هزار نفر را در رشته های خیاطی، نلدوانی ساختمانی، برق کشی ساختمانی و برنامه‌های کاربردی کمپیوتر به طور رایگان تربیه نماید. دو هفته پیش، فراغت شش تن از کار آموزان خویش را که در رشته های نلدوانیساختمانی، برق کشی ساختمان و برنامه های کمپیوتر تربیت نموده بود، جشن گرفت و برای شان شهادت نامه توزیع نمود. این بنیاد، برنامه های آموزشی مسلکی خویش را در دو شعبه (شعبه برچی، در بخش نلدوانی،برقی کشی و کمپیوتر برای خانم ها و آقايان و شعبه کارته سخی،در بخش خیاطی برای خانم ها) راه اندازی کرده است.

فعالیت های بیناد آگاه، تاریخ نسبتا طولانی دارد اما فعالیت رسمی این بنیاد در سال 1388 به طور رسمی شروع شد که در ابتدا فقط اطفال و افرادي خانوادهفرودست را زیر چتر حمایت خود داشت و همينطور آنانرا در بخشي تعليم و تربيه كمك می کرد اما پس از آن برنامه هاي متفاوت تري را روی دست گرفت. اكنون آموزشی و مسلکیسازی افراد جزو برنامه های اصلی این بنیاد است. طبق امار و ارقام تا كنون صدها خانواده از حمایت این بیناد مستفيد گرديده است و نیز علاوه بر تربیت بيشتر از 1000 نفر مسلکی، صدها کودک و خانم دیگر نیز در بخش های سواد آموزی، زبان انگلیسی، قرآن کریم و احکام دینی در اینمرکز آموزش دیده اند و آموزش می بینند.

این اولین بار است که برای کار آموزان این مرکز ماشین خیاطی توزیع می شود. آقای علی زاده می گوید، بخشي بيشتري از هزینۀ تهیه این ماشین های خیاطی از سوی یکی از شخصيت هاي خیر در جامعه کمک شده و در اختیار نیازمندان قرار گرفته است.

کار آموزان، از این اقدام بیناد آگاه به گرمی استقبال می کنند و این کار رایک کمک بزرگ برای اقتصاد خانواده خود می دانند.

آقاي وحيدالله سخي فعال فرهنگي مقيم در كشور ناروي نيز در اين محفل حضور داشت كه طي سخناني خويش اقدام و موفقيت بنياد آگاه را در راستايي مسلكي سازي افرادي در جامعه بسيار ارزشمند و مفيد ارزيابي نمودند. آقاي سخي در بخشي از سخناني خويش گفتند: تربيه و فراغت پنجاه خياط كه امروز اين محفل بدين مناسبت داير شده امري ساده و بسيط نيست. اين يك اتفاق ارزشمند است كه سه گروه از انسان ها يعني مسوولين بنياد، استادان و شما خواهران و مادران كه در اين برنامه شركت نموده و اين مسلك و هنر را آموخته ايد باعث گرديده ايد.

آمنه، یکی از کار آموزانی است که می گوید: حالا من خیاطی را ياد گرفته ام و در خانه ام خیاطی دارم؛ من زمانی که به مسجد برای نماز می روم، شغلم را برای مردم معرفی می کنم، آن ها لباس های خود را برای دوختن در خانه ام می آورند. او می افزاید، بنیاد آگاه کار خوبی می کند، اگر برای ما تنها کمک [پول یا آذوقه]می داد، ما آن را مصرف می کردیم ولی همیشه نیازمند می ماندیم. ولی ما حالا خود ما می توانیم که نیاز خود را رفع کنیم.

مطالب بیشتری در این بخش