محل تبلیغات شما

<--306px-->
تعدادی از کارمندان ریاست معادن غزنی توسط طالبان از کار برکنار شده‌اند ـ مجله‌ی اورال تعدادی از کارمندان ریاست معادن غزنی توسط طالبان از کار برکنار شده‌اند ـ مجله‌ی اورال

تعدادی از کارمندان ریاست معادن غزنی توسط طالبان از کار برکنار شده‌اند ـ مجله‌ی اورال

گروه طالبان پنج تن از انجنیران با تجربه و دارای پیشینه‌ی کاری چندین ساله در ریاست معادن غزنی را از وظیفه برکنار کرده و به جای آنان افراد مربوط به خودشان را گمارده‌اند. یک تن از این کارمندان برکنار شده به مجله‌ی اورال گفت که طالبان آن ها را بدون در نظرداشت اصول اداری و قوانین خدمات ملکی از وظیفه‌ی شان برکنار کرده‌اند. وی می‌گوید این روند ادامه دارد و هر هفته افراد بیشتری از ادارات مختلف برکنار می‌گردد.

جنگجویان طالبان در تلاش‌اند با برکناری کارمندان با تجربه ادارات مختلف زمینه را برای جابجا کردن افراد خودشان که بیشتر آنان تجربه و دانش کاری ندارند، مساعد کنند.

آگاهان امور این تصمیم طالبان را نادرست می‌دانند و می‌گویند، این گونه جابجایی‌های غیرمسلکی علاوه براینکه افراد متخصص را از کار بی‌کار می‌کنند، ادارات را نیز فلج و فاقد کارآیی می‌سازند.

مطالب بیشتری در این بخش