محل تبلیغات شما

<--306px-->
مسدود کردن پی‌هم مکاتب خصوصی و مراکز آموزشی از سوی طالبان در شهر کابل جریان دارد ـ مجله‌ی اورال مسدود کردن پی‌هم مکاتب خصوصی و مراکز آموزشی از سوی طالبان در شهر کابل جریان دارد ـ مجله‌ی اورال

مسدود کردن پی‌هم مکاتب خصوصی و مراکز آموزشی از سوی طالبان در شهر کابل جریان دارد ـ مجله‌ی اورال

حوزه‌های تعلیمی شهر کابل به‌ دستور مسوولان طالبان اقدام به بسته کردن مکاتب خصوصی و مراکز آموزشی کرده‌اند. آنان دلیل مسدود کردن این نهادهای آموزشی را نداشتن جواز جداگانه کورس‌های آموزشی خاطر نشان کرده‌اند. این درحالیست که مکاتب خصوصی به عنوان نهاد عرضه‌کننده آموزش و پرورش از سه مرجع وزرات معارف، آیسا و شهرداری کابل جواز فعالیت دارند. اما طالبان به بهانه نداشتن جواز جداگانه کورس‌ دروازه‌های مکاتب و مراکز آموزشی را می‌بندند.

 

تا هنوز از مسدود شدن چندین مکتب و مرکز آموزشی به همین بهانه در حوزه‌های تعلیمی ششم و سیزدهم به مجله‌ی اورال گزارش رسیده است. مسوولین نهادهای آموزشی از فشارهای پی‌درپی طالبان به‌شدت ابراز نگرانی می‌کنند. آنان این اقدام را غیرقابل قبول و مقدمه برچیدن مراکز علمی و آموزشی توسط طالبان می‌دانند.

 

مسوولین مکاتب و مراکز آموزشی از مسوولین طالبان می‌خواهند از وارد کردن فشار بیشتر بر نهادهای تعلیمی خودداری کنند. آنان هم‌چنان از رسانه‌های داخلی و خارجی می‌خواهند که در رسانیدن صدای آنان همکاری لازم کنند تا بیشتر از این شاهد برچیده شدن مراکز علمی و آموزشی نباشیم. در غیر آن این فشارها باعث خواهد شد تا بیشتر نهادهای تعلیمی از ارایه خدمات آموزشی انصراف کنند.

مطالب بیشتری در این بخش