محل تبلیغات شما

<--306px-->
افغان های هالند با همصدایی خشونت را نفی می کنند افغان های هالند با همصدایی خشونت را نفی می کنند

افغان های هالند با همصدایی خشونت را نفی می کنند

درد مشترک، اکنون همه ی افغان ها را به صدا در آورده است. همه در کنار هم ایستاد شده اند و از این درد فریاد می کشند. به تاریخ 20 عقرب، موج گسترده ای از پایتخت نشینان بخاطر گلوهای بریده ی هفت مسافر مسیر جاغوری در جاده های پایتخت ریختند و در مقابل ظلم و توحش فریاد کشیدند. در این روز، گلوهای بریده ی دختر 9 ساله و پیر مرد فرتوت که به دست بربریت بریده شده بودند، برای همه به  حنجره هایی مشترک مبدل شده بودند که فقط از درد فریاد می کشیدند. فقط همین درد مشترک بود که دین، مذهب، قوم و تمامی وابستگی ها را کنار زد و همه را در جاده ها کشاند. در این روز، هندو و مسلمان، پشتون و تاجیک، ازبک و هزاره، ایماق و گوجر و از هر قومی که در کابل زندگی دارند همه در جاده ها آمدند، درد خود را برای رساندن به گوش حکومت داران داد زدند.

این صدای مشترک، تنها در کابل نماند، در تمامی ولایت‌ های کشور پیچید.برای اولین بار بود که یک پشتون از درد هزاره فریاد کشید. مردم جلال آباد، با شعار «من پشتون هزاره ام» برای قربانیان هزاره، خواهان عدالت شدند.فراتر از مرزهای کشور، در قاره های نو و کهن در گوشه گوشه ای از جهانصدای داد خواهی برای مردم افغانستان بلند شد. این صداها تا هنوزبخاطر داد خواهی و اجرای عدالت برای مردم تحت ستم افغانستان بلنداست.

در کنار کشورهای دیگر، افغان های مقیم هالند نیز غرض داد خواهی برایقربانیان هم وطن خویش بپا خیستند. بر نامه ی داد خواهی در کشور هالند،متفاوت تر از کشور های دیگر است و از اهمیت ویژه ای بر خور دارد. از یکسو که در این کشور بزرگترین داد گاه جهانی در این کشور موقعیت دارد. از این رو، افغان های مقیم کشور می توانند نقض صریح حقوق بشر را که در کشورشان صورت می گیرد به این داد گاه به پیش کشند و خواهان به داد گاهکشانیده شدن عاملان جنایت ضد بشری در افغانستان شوند. از سوی دیگر،بر خلاف کشورهای دیگر، افغان های مقیم هالند یک آدرس و پایگاه دقیق و بزرگی دارند که از اینجا می توانند برنامه های داد خواهی خویش را به طورمنظم، برنامه ریزی شده و دسته بندی شده، راه اندازی نمایند. مرکز فرهنگیکاتب، یک آدرس دقیق مردم مهاجران افغان در هالند و شهرهای حومه ی اینکشور است. به همین منظور روز دوشنبه 16 نوامبر تمامی نهاد های فرهنگی،اجتماعی و مدنی مهاجران افغان مقیم هالند در مرکز فرهنگی کاتب گرد همآمدند، ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان جنایات تروریستی و ضد بشری در افغانستان و کشورهای دیگر، در پیوند به این رویدادها یکتظاهرات بزرگ مردمی را برنامه ریزی نمودند.

تمامی نهادهای فعال اجتماعی، فرهنگی و مدنی افغان های مقیم هالند، در نشست روز دوشنبه ی خود در مرکز فرهنگی کاتب، تصمیم گرفتند که روزجمعه 20 نوامبر یک تظاهرات گسترده را در شهر اتریخ کشور هالند راهاندازی نمایند. این نهادها از تمامی افغان ها و فعالان مدنی کشور هالندخواسته اند که در این برنامه ی داد خواهی شرکت نمایند. این برنامه روزجمعه 20 نوامبر در ساعت 4 تا 6 عصر به وقت محلی بر گزار می شود. در گردهمایی های داد خواهی که پیش از این در کشور هالند برگزار می شد،مردم هالند نیز در کنار مردم افغانستان فعالانه حضور می یافتند. در برنامهی داد خواهی روز جمعه، قرار است که از تمامی اقوام افغانستان که در هالند بسر می برند، همه به طور مشترک شر کت نمایند، برای پایان بخشیدنبه قتل، کشتار، تجاوز و عمل های تروریستی فریاد بکشند و در برابر این اعمال، نه بگوین

مطالب بیشتری در این بخش