محل تبلیغات شما

<--306px-->
عدالتخواهي  و فقر زدايي، دوري از فساد، ايستادگي در قبال خيانت و همبستگي قومي و ملي از أصول اساسي مكت عدالتخواهي  و فقر زدايي، دوري از فساد، ايستادگي در قبال خيانت و همبستگي قومي و ملي از أصول اساسي مكت

عدالتخواهي و فقر زدايي، دوري از فساد، ايستادگي در قبال خيانت و همبستگي قومي و ملي از أصول اساسي مكت

پيام حاجي عنايت علي زاده، به مناسبت بيست سومين سالروز شهادت شهيد مزاري

شهيد مزاري بارزترين سمبول و بزرگترين فريادگر عدالت اجتماعي در تاريخ كشور است.  اينك مطالبات وي تنها راه حل مشكل و تحقق رفاه و آسايش مردم در افغانستان تلقي مي گردد. تامين عدالت اجتماعي در كشور محور اصلي مطالبات شهيد مزاري را شكل ميدهد.
رسيدن به يك جامعه عدالتمحور مورد نظر شهيدمزاري، قوانين، ساختار، نهادها و مسولين همه و همه مسوليتي در مقياس متفاوت دارند.
همينطور در مكتب شهيد مزاري، در هر  شرايطي حمایت از محرومین و  نيازمندان مسوليت عامه است. لذا هر کسی از آن بگذرد از  أصل عدالت اجتماعی طفره رفته است. لذا همانطوريكه از نهادها و مسولين انتظار رعايت قواعد، قوانين و ارزشهاي را داريم و براي دستيابي آن مبارزه مي نماييم تا مسير رسيدن  به عدالت اجتماعي مهيا گردد. همينطور تحت هر شرایطی خود را ملزم به فقر  زدايي بدانیم. و در  قبال نيازمندان هرگز کوتاهی ننماییم.

-پاكي از هرنوع فساد و صداقت با مردم از مهم‌ترین آموزه‌های مكتب شهيد مزاري در بُعد سیاسی و اجتماعی و أصل مكتب شهيد مزاري است كه مسئولان همه نهادها و به خصوص منتسبين به جريان عدالتخواهي كه خود را متعلق به قشر مظلوم و ضعیف و فقیر جامعه ميشمارند و يا متعلق به اين أكثريت اجتماعي قلمداد مي شوند، در این انديشه، تمام مديران و پيشاهنگ باید دور از دغدغه كسب قدرت و  ثروت شخصي با مردم  و معادلات كوچك و بزرگ سياسي و فرهنگي و اجتماعي  تعامل نمايند. زیرا این ويژه گي از یک سو آن‌ها را از خطر سقوط در دام فساد و مادي گري و دنيا پرستي حفظ می‌کند و از سوى دیگر اعتماد كتله هاي محروم و مظلوم جامعه را نسبت به جريان و حركت هاي عدالتطلب بيشتر می‌کند. تعامل عملی شهيدمزاري به خصوص با  حکومت قبل و درجريان مقاومت غرب كابل بهترین الگويي برای مسئولان یک جريان و كتله عدالتخواه محسوب می‌گردد.
تشكيل و استقرار  نظام و دولت‌ جديد در افغانستان کم‌ترین توقع عامه مردم به خصوص منتسبين به مكتب و جريان شهيد مزاري،  حداقل اجتناب از  قدرت و ثروت پرستي مديران كوچك و بزرگ  منتسب به اين مردم بود، اما متأسفانه از همان آغازین روزها، وسوسه قدرت طلبي و ثروت پرستي أكثريت مديران كوچك و بزرگ را در افغانستان  تهديد کرد، تا آنجایی که متاسفانه این تهديد خطرناك گرچه در مقياس كوچكتر دامن شماري از كوچك و بزرگ متعلق  به جريان و نهضت شهيد مزاري را نيز آلوده نمود. هرگاه اين لغزش مسولان در دام فساد نبود وضعيت امنيتي و معيشتي مردم به اين اندازه مايوس كننده رقم نمي خورد.
شهيد مزاري در ايام دشوار مقاومت غرب كابل در سخنرانی‌ و نشست های متعددی مسئولان و عساكر خويشرا  را نسبت به خطر فساد و  بحران و چالش هاي ناشي از آن به شدت هشدار ميدادند. و در زندگي روزانه سياسي و خانوادگي خويش نيز با دقت فروان به آن عمل مي كرد. چنانچه به خاطر اجتناب استفاده شخصي از بيت المال در طي سه سال مقاومت غرب كابل حتا يكبار با مادرش به وسيله تيلفون متعلق به حزب وحدت صحبت نكرد و يا به در خواست خانمش براي ارسال لباس به تنها دخترش جواب مثبت نداد. هيچ مقام و منصب حكومتي را به خود و يا بستگانش توقع نكرد.  بنابرين وي در عمل ثابت نمود كه در جريان مبارزات دادخواهانه
هیچ چیزی به زشتی استفاده جويي شخصي و مادي گرایی نیست و هیچ وسیله‌ای بدتر از قدرت پرستي نمي تواند جامعه را آلوده کند و آسيب بزند.

بنابرين، بر مبنايي انديشه شهيدمزاري  در  شرايطي كه در  افغانستان حيات فزيكي شهروندان مورد بحث است. ترسيم خطوط اساسي براي آينده مردم در كشور  مطرح است. و خطر سوء استفاده جريان ها و خيلي از اشخاص مخرب و وابسته بر همه أمور و  آينده كشور متصور است. همه و همه شهروندان كشور و خصوصا قشر تحصيلكرده و به خصوص مديران كوچك و بزرگ  باید به شدت مواظب تعاملات و پاكيزگي خود نسبت به هرنوع فساد و آلودگي باشيم.
الگويي رفتاري شهيد مزاري به وضاحت أفاده مي نمايند كه در شرايط حساس دائماً  افرادی از سازمانها و انجمنها و تشکیلات سیاسی و غیر آنها با ظاهر و چهره هاي متفاوت براي درهم شكستن محورهاي ارزشمند استقامت شرف و عزتمندي مردم همواره و به أشكال مختلف دسيسه و توطئه مي نمايند و در چنين وضعيتي نفس ضعيف و اشخاص فاسد و فرصت طلب با چهره دوست شديدترين صدمات را به پيكر جامعه و مردم ميرسانند. بنابرين در مكتب شهيد مزاري دنياگرايي و قدرت پرستي بدترين دشمن مردم در جامعه و مبارزه با خيانت يكي ديگر أصول در مكتب شهيد مزاري است.

در انديشه شهيد مزاري، همگام با مديران بزرگ، قلم به دستان و هر فرد از افرادي جريان عدالتخواهي بايد پاكيزه از مادي گرايي و فساد پروري بوده و  بدون چشم داشت مادي و شخصي، صادقانه و پاك در مسير عدالتخواهي و محروميت زدايي قلم و قدم بزنند.

وحدت و همبستگي و همديگر پذيري در  بعد قومي و ملي آن از أصول اساسي مكتب شهيد مزاري است. نفاق و شقاق و تفرقه هيچ جايي در انديشه شهيد مزاري ندارد.

حاجي عنايت علي زاده

١٠ مارچ ٢٠١٨
دهلي- هندوستان

مطالب بیشتری در این بخش