محل تبلیغات شما

<--306px-->
گزارش تظاهرات جامعه هزاره های هالند در پیوند به نسل کشی هزاره ها در افغانستان گزارش تظاهرات جامعه هزاره های هالند در پیوند به نسل کشی هزاره ها در افغانستان

گزارش تظاهرات جامعه هزاره های هالند در پیوند به نسل کشی هزاره ها در افغانستان

در ادامه و همزمان با اعتراضات در بیش از دو صد شهر جهان نسبت به قتل عام و نسل کشی هزاره ها در افغانستان، روز شنبه ۲۹ اکتبر آمستردام هالند نیز شاهد یکی از بزرگترین تجمعات اعتراضی بود. گردهمایی جامعه هزاره های هالند برای توقف نسل کشی هزاره ها. صدها نفر  از عدالتخواهان افغانستانی در مرکز امستردام گرد‌هم آمدند و همه باهم در اعتراض به  نسل کشی هزاره ها فریاد زدند. بخاطر ظلم و درد تاریخی صدا بلند کردند.
اشتراک کنندگان دراین گرد همآیی قتل عام ها ی سیستماتیک وکشتاربی رحمانه هزاره ها را که به منظورنسل کشی وحذف کامل این قوم درافغانستان جریان خونین داشته ودارد محکوم نموده وبرای توقف این روند ضد انسانی وضد بشری که درطی یک قرن واندی ازسوی حاکمان فاشیست مشرب افغانستان اعمال گردیده وآخرین سند آن به خاک وخون کشاندن مرکزآموزشی کاج اعلان کردید. در این گردهم آیی گفته شد که که ما گردهم آمده ایم تا فریاد مظلومیت خودرا به گوش مردم افغانستان وجهانیان برسانیم . چنان که دنیا شاهداست به تاریخ 20سپتامبر2022 یکباردیگردست  تروریست های فاشیست ازآستین جنایت وخشونت حیوانی بیرون آمده ودانش آموزان موسسه ی مذکور را که عمدتا دختر وکودک بودند به خاک وخون کشیدند.با این که درسایه سیاه حاکمیت طالبان تروریست پرورآماردقیقی از کشته شدگان ومجروحان در دست نیست به طور یقینی حدود 60 نفرازنوجوانان تشنه علم ودانش در جا جان داده اند و حدود 115نفر ازآن ها مجروح ومعلول شده اند. در این گرد هم آیی گفته شد که در پیوند با اجتماعات اعتراضی وتظاهرات هزاره ها درسرآسر جهان دل گردیده است که با شعار نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید به میدان آمدند ودرتمام دنیای آزاد ودموکراتیک صدای خود را به گوش جهان رساند ند ونیزدررابطه با هشتک # استاپ هزاره جینوساید است که ازتاریخ 6اکتوبرآغاز گردیده وبه سرعت ازمرز سیزده ملیون گذشت وهنوز برآمار آن افزوده می شود2 واین نشان دهنده ی بیداری وهوشیاریی مردم ما از یک سو وحمایت بشردوستانه دیگراقوام افغانستان وملیت های نوع دوست جهان است که جای امید واری وسپاسگزاری را دارد.

در بخشی از قطعنامه گفته شد که ما اشتراک کنندگان دراین گرد همآیی ضمن اعلام  عزم راسخ خود مبنی برمبارزه بی امان با فاشیزم بی رحم همیشه حاکم برافغانستان وتروریستانی که با همآهنگیِ طالبان هرروزمردم مارا به مسلخ کشتار می کشند خطاب به مجامع ذی ربط بین المللی ازسازمان ملل متحد گرفته تا نهاد های حقوق بشری ودولت های آزاد ودموکراتیک جهان موارد زیر را به عنوان قطعنامه این گردهمایی تنظیم نموده وبه تایید حاضران دراین گرد همایی می رسانیم ونیز نسخه ای ازآن را به نهاد های ذی ربط در کشور پادشاهی هالند وسایرنهاد های بین المللی ارایه خواهیم نمود:

1-از سازمان ملل وجامعه جهانی مصرانه می خواهیم که از حملات هدفمند وسیستماتیک برمردم هزاره درعمل ونه درشعارجلوگیریر نمایند.

2- سازمان ملل متحد کشتار مردم هزاره را که درپیش چشم سازمان ملل وجامعه جهانی به گونه سیستماتیک وهدفمند انجام می گیرد مصداق روشن نسل کشی دانسته وآن را به رسمیت بشناسد.

3- سازما ن ملل متحد به عنوان یکی از وظایف بنیادین خود یک کمسیون حقیقت یاب را به منظورتحقیق مستند در ارتباط با نسل کشی هزاره ها تعیین نموده وبراساس آن تصمیمات قاطع وفوری درمتوقف نمودن این روند فاشیستی اتخاذ نماید.

4-از دولت ها وحکومت هایی که ادعای دموکراسی وپاسداری از حقوق بشر را دارند به مانند اتحادیه اروپا وآمریکا وسایردموکراسی های جهان قاطعانه می خواهیم که به خاطر منافع مقطعی وزود گذر خود خاک برچشم حقیقت نپاشند وبربی شمار جنایات طالبان وزیر مجموعه های تروریستی آن ها سرپوش نگذارند وبا بهانه های عوام فریبانه دست در دست جنایت کاران به فرا فکنی وفرار به جلو نپردازند. واقعیت های دردناک جاری درافغانستان را که بهتر از خود افغانستانی ها می دانند برملا نموده ودرکنار منافع ملی خود اصول اخلاقی وانسانی را نیز در نظر گرفته وازتعامل با طالبان وبه رسمیت شناختن ان ها پرهیزکنند.

5-ازجامعه جهانی به پیشگامی وپشتوانه ی سازمان ملل می خواهیم که اقدامات وتدابیر امنیتی فوری را برای جلوگیری از کشتار مردم هزاره  با ایجاد سیستم حفاظت خودی از مردم هزاره دردستور کار خود قرارداده وبا کمک ونظارت بین المللی ازتکرارفاجعه جلوگیری به عمل آورد.

6- ازمحکمه جزایی وکیفری بین المللی مستقر درلاهه ی هالند می خواهیم که درباره نسل کشی هزاره ها به دیده اغماض وچشم پوشی ننگرد وآن چه را که از مستندات غیر قابل انکار وجود دارد مورد تحقیق قرارداده واین دعوا را که داعیه ای است برحق غیر مسموع ندانسته وبه مستندات ارایه شده دراین دادگاه ارزش حقوقی داده وآن را پی گیری نماید.

7 - ازجامعه جهانی وکشورهای پناهجو پذیر می خواهیم که آسیب پذیر بودن مردم هزاره را درافغانستان نادیده نگیرند زیرا که هزاره ها براساس منشور کنوانسیون ژنو دراین مورد مستحق ترین مردم است و برهمگان معلوم است که درگذشته وحال ودرهر شرایطی مرود تبعیض قومی ومذهبی بوده ودرمعرض مرگ ونابودی قرار دارند واگر تعداد اندکی ازآن ها برای فرار ازمرگ به دیگرکشورها متواری می شوند.صرفا به خاطر زنده ماندن است ونفس هزاره بودن خودش در افغانستان یک جرم به حساب می آید . بنابراین براساس اصول مسلم وپذیرفته شده ی پناهجویی واجد استحقاق پناهندگی می باشند.

8- ازاحزاب وگروه های سیاسی متعلق به جامعه هزاره می خواهیم که با اتخاذ موضع روشن وواضح درقبال مسایل جاری کشورو نسل کشی مردم هزاره  جایگاه ونقش  خود را درمتن این مردم مشخص نمایند. مردم ازگروه ها واشخاصی که داعیه ی رهبری را دارند اقدامات عملی را می طلبند نه این که درگوشه های امن وخلوت خود خزیده وبا یادداشتی درصفحات مجازی قتل عام شدن مردم را محکوم نمایند که این کار را فاشیست ترین وبد نام ترین چهره ی وطن فروش همچون اشرف غنی وامثال اونیزانجام می دهند وحیف است که شما یک بار دیگر به خود زحمت داده وآن را تکرار کنید.

9- از تمام اقوام شریف افغانستان می خواهیم که درپرتوآگاهی وهم پذیری دست اتحاد وهم دلی را به یکدیگربدهند ووطن ویران خود را که امروزوهرروزدیگرملعبه ی دست تروریستان وفاشیستان قبیله پرست بوده وهست آزاد بسازند وبا ایجاد حکومت ملی با محوریت شایسته سالاری ودموکراسی ودر بستروحدت ملی سابقه وپیشینه ی پرافتخارتمدنی وتاریخیِ خود را از نواحیا نمایند وازبرای همیشه ایادیِ غاصب وتجاوزگر وبیگانه با تمدن کهن سرزمین خود را ازبیخ وبن قطع نمایند. مردم هزاره به کرات ومرات به هم وطنان خود ثابت نموده اند که از میان فواره های خون خود سازندگی وطن را درعرصه های مختلف علم و صنعت وهنر ومدنیت وسازندگی وعمران نقش عملی داده و کم ترین آسیبی را بردامان دیگر اقوام افغانستان روا نداشته است . پس بایسته است که از جانب دیگرهموطنان ما مهر با همر پاسخ داده شود. بدان امید

10- ما تجاوز ها وقتل عام های وحشیانه ی طالبا ن آدم خواررا در پنجشیر وفجایع وجنایاتی را که این وحوش افسار گسیخته نسبت به برادران وخواهران تاجیک ما درآن جا روا داشته اند ونیزدربدخشان وتخار وهرات و ننگرهار وهمچنین جنایاتی را که نسبت به قوم بزرگ ازبگ مرتکب شده اند محکوم نموده وخود را با آنان هم سنگر وهم سرنوشت دانسته ودرراه رسیدن به عدالت وآزادی دست همه را به گرمی می فشاریم.

11- درپایان به خانواده های داغداری که به سوگ عزیزان خود  درفاجعه موسسه آموزشی کاج نشسته اند تسلیت گفته واعلام می داریم که ما برای تحقق آرمان به خون نشسته ی رهبرشهید مان استاد عبدالعلی مزاری لحظه ای به خود تردید راه نداده وبرسرآنیم که راه اورا ادامه داده وبه آرمان پاک اوجامه عمل بپوشانیم.وبه نیکی می دانیم که تنها راه رهایی اززندان بزرگی به نام افغانستان پیروی از اهداف بزرگ رهبر شهید مردم هزاره بابه مزاری است ودراین مسیر تا آن جا به پیش خواهیم رفت که  به گفته ی آن شهید رشید هزاره بودن درافغانستان جرم نباشد. بدان امید.

مطالب بیشتری در این بخش