محل تبلیغات شما

<--306px-->
افزایش کشت خشخاش در ولایت‌های قندهار و هلمند ـ مجله‌ی اورال افزایش کشت خشخاش در ولایت‌های قندهار و هلمند ـ مجله‌ی اورال

افزایش کشت خشخاش در ولایت‌های قندهار و هلمند ـ مجله‌ی اورال

به‌گفته برخی دهقانان، کشت خشخاش در ولایت‌های قندهار و هلمند در ماه‌های پسین افزایش یافته است، و در بیشتر زمین‌های کشاورزی در این ولایت‌ها به جای کشت دانه‌های دیگر، خشخاش کشت می‌شود.

گفته می‌شود که کشت مواد مخدر در این بخش افغانستان سبب شده است تا برخی از کودکان به جای رفتن به مکتب سرگرم کار در مرزعه های خشخاش شوند.

خانواده‌های این کودکان می‌گویند که از به خاطر فقر و تنگدستی، مجبور هستند که کودکان شان را به این کشت‌زارها بفرستند.

پیش از این افغانستان مقام نخست‌ در کشت و قاچاق مواد مخدر را داشت ‌و با سقوط حکومت قبلی انتظار می‌رود گراف این تجارت این مواد هم‌چنان سیر صعودی داشته باشد.

مطالب بیشتری در این بخش