محل تبلیغات شما

<--306px-->
كمك های رمضانی 1396 كمك های رمضانی 1396

كمك های رمضانی 1396

بنياد آگاه با حمایت اقتصادی يكتن از شخصيت های  خير، موفق شد تا امسال نيز همچون سال های قبلی، مقداری مواد غذائی تهيه و بين شماری از خانواده  های نيازمند و بدون سرپرست و شهدای حوادث اخير توزيع نمايند. ارزش مجموع كمك هاي كه امسال توزيع شده است. بالغ بر يك صد و هشتاد هزار افغاني بود. از اين مبلغ به قيمت ٢٦٠٠ افغاني في خانوار براي ٦٠ خانواده مواد غذائي و كمك نقدي في نَفَر ٢٠٠٠ افغاني به ١٣ متعلم دختر و پسر صورت گرفت. 

لینک ویدیوی توزیع کمک‌ها

كمك های رمضانی 1396

كمك های رمضانی 1396

كمك های رمضانی 1396

كمك های رمضانی 1396

كمك های رمضانی 1396

مطالب بیشتری در این بخش